Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti  

ARKOV spol. s r. o., IČ 47472316 se sídlem Sečská 861, Slatiňany
Firma je zapsána u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 3094

1. Rozsah platnosti

1.1.    Tyto VOP upravují vzájemné vztahy při dodávkách zboží mezi společností ARKOV spol. s r.o. a příjemcem zboží, který není spotřebitelem.  Tyto VOP platí pro nákup a prodej mimo internetový obchod.  
1.2.    Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol. s.r.o. se provádějí pouze na základě těchto obchodních podmínek; obchodní podmínky odběratelů odporující těmto obchodním podmínkám či se od nich odchylující se nepoužijí; to však neplatí, pokud bychom platnost obchodních podmínek odběratelů písemně odsouhlasili. Jakékoliv plnění smlouvy naší stranou tedy neznamená souhlas se smluvními podmínkami, které se odchylují od našich všeobecných obchodních podmínek.  
1.3.    Tyto obchodní podmínky platí jako rámcové ujednání také pro všechny právní úkony a vztahy mezi smluvními stranami. Jednotlivá odchylná ujednání vyžadují písemnou formu a platí pouze pro daný právní úkon či vztah, nikoli pro úkony či vztahy následující. Odběratel tímto prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek.
1.4.    Odběratel potvrzuje svým podpisem, zejména na našich objednávkách, potvrzeních objednávek, nabídkách a dalších obchodních listinách, že souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Odběratel potvrzuje svým podpisem právě na těchto obchodních listinách, že tyto všeobecné obchodní podmínky četl a že měl v každém případě možnost se s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek seznámit.

2. Změny všeobecných podmínek

Změny všeobecných obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.

3. Uzavření smlouvy

3.1.    Návrh odběratele na uzavření smlouvy (objednávka), bez ohledu na způsob předání návrhu, vyžaduje písemné potvrzení. Odešleme-li však zboží objednané odběratelem, má to též za následek uzavření smlouvy dle těchto všeobecných podmínek.
3.2.    Naše nabídky a ostatní prohlášení jsou právně závazné pouze tehdy, pokud jsou učiněny písemně, nebo pokud ústní nabídka byla dodatečně potvrzena písemně. Přijetí návrhu odběratele na uzavření smlouvy se rovněž děje na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Cena

4.1.    Všechny ceny na našich nabídkách a smlouvách jsou uváděny v CZK, není-li výslovně stanovena jiná měna a rozumějí se  bez daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně ujednáno něco jiného. Ceny jsou stanoveny podle obchodní doložky „ze závodu - EXW“ s výjimkou obalu, obal bude účtován odděleně. Naše nabídky se považují za nezávazné. U položek nakupovaných v cizí měně v případě, že se devizový směnný kurs (české koruny vůči cizí měně) změní o více než 3 %, jsme oprávněni, avšak ne povinni, cenu odpovídajícím způsobem přizpůsobit.  Účtována pak bude přepočtená cena platná v den odeslání zboží nebo výrobku odběrateli.  

5. Placení

5.1.    Pokud nebyly písemně ujednány žádné zvláštní platební podmínky, je kupní cena splatná okamžikem dodání/odebrání zboží, či dle termínu uvedeného na daňovém dokladu - faktuře.
5.2.    Při placení ve splátkách jsou jednotlivé splátky splatné s obdržením příslušné faktury. To platí také pro účtované částky, které z důvodu dodatečných dodávek nebo jiných ujednání přesáhnou původně stanovenou částku, a to bez ohledu na platební podmínky dohodnuté pro hlavní dodávku.
5.3.    Platby musí být provedeny bez jakýchkoliv srážek v dohodnuté měně.
5.4. Odběratel není oprávněn s ohledem na případné nároky z odpovědnosti za vady či jiné vzájemné nároky platby zadržovat nebo započítávat bez písemného souhlasu ARKOV, spol. s r.o..
5.5.    Platba se považuje za provedenou dnem, kdy je připsána na účet společnosti  ARKOV, spol. s r.o.. Došlé platby jsme oprávněni i přes jinak znějící pokyny odběratele započítat na starší, dosud nezaplacené dodávky.
5.6.    Předpokladem pro uplatnění slev je, že veškeré doposud splatné pohledávky jsou vyrovnány.
5.7.    Pro případ prodlení se zaplacením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
5.8.    Splnění našich vlastních povinností můžeme odložit až do provedení platby či jiného plnění nebo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu bez ohledu na naše ostatní práva. V každém případě jsme však oprávněni účtovat a požadovat mimosoudní náklady, zejména náklady upomínání a náklady na právní zastoupení. Upomínka zaslaná právním zástupcem se považuje za jeden úkon právní služby.  

6. Dodací lhůty / termíny

6.1.    Námi uváděné dodací lhůty a dodací termíny nejsou závazné. Jakékoliv nároky na náhradu škody z důvodů možného překročení dodacích lhůt stejně jako penalizace (smluvní pokuty) z důvodu opožděného dodání jsou vyloučeny.
6.2.    Povinnosti dodat zboží odpovídá povinnost odběratele zboží převzít. Bude-li s odběratelem ujednáno odeslání zboží nebo výrobku, nese odběratel náklady s tím spojené, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
6.3.    Jakékoliv jiné dodací podmínky jsou platné pouze po předchozí, výslovné dohodě v písemné formě.
6.4.    Jsme oprávněni provádět předběžné nebo dílčí dodávky a tyto účtovat. Jestliže je provedení dodávky dohodnuto v závislosti na pokynu odběratele, považuje se tento pokyn za udělený nejpozději šest měsíců od příslušné objednávky.
6.5.    I bez předchozího souhlasu odběratele jsme oprávněni splnit naše závazky vedené v nabídce (smlouvě) za pomoci třetích osob, a to v neomezeném rozsahu.
6.6.    Jestliže nastanou nepředvídatelné nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, jako například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení smluvených dodacích lhůt, prodlužují se tyto lhůty vždy o dobu, po kterou trvají tyto okolnosti; tím se rozumějí zejména prodlevy při proclívání, dopravní škody, úřední zásahy stejně jako výpadek podstatného, obtížně nahraditelného subdodavatele nebo případy, které se svými důsledky rovnají dříve uvedeným příkladům, jako je nedostatek surovin.  

7. Přechod nebezpečí, doprava, místo dodání, prodlení s převzetím

7.1.    S výhradou jinak znějících ujednání platí pro veškeré dodávky podle obchodní doložky „dodání ze závodu EXW“.
7.2.    Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele – též v případě, že jsme se zavázali odběrateli zboží odeslat – vždy, jakmile zboží opustí náš sklad (závod). Totéž platí rovněž v případě zboží připraveného k dodání, které nebylo dodáno pro absenci pokynu ze strany odběratele, nebo které nebylo převzato odběratelem, nebo pokud je dodání zboží na přání odběratele pozastaveno.
7.3.    Bylo-li ujednáno odeslání zboží, bude zboží odesláno v průměrném obalu obvykle používaném pro expedici zboží. Bude-li ujednán zvláštní způsob přepravy, provedeme, resp. zařídíme tuto přepravu pouze oproti úhradě vícenákladů, které s takovou přepravou budou spojeny. Jestliže si odběratel nevyhradil zvláštní způsob odeslání zboží, jsme oprávněni zvolit, jakým způsobem bude zboží odesláno. Odběratel již nyní výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesláním prostřednictvím dopravce, zasilatele, železnice nebo pošty.
7.4.    Leží-li místo dodání či plnění v zahraničí, provádí se dodání / plnění vždy na náklady odběratele. Odběratel je dále povinen na vlastní náklady zboží odpovídajícím způsobem proclít, zdanit a v nejvyšší možné míře pojistit. Zároveň je odběratel povinen opatřit na vlastní náklady veškerá povolení a potvrzení odpovídající zákonným požadavkům, která jsou potřebná pro vývoz zboží z České republiky a pro dovoz zboží do zahraničí, tyto předložit jakož i učinit odpovídající prohlášení.
7.5.    Nebylo-li při uzavírání smlouvy dohodnuto žádné místo dodání či plnění, jsme oprávněni provést dodání či plnění v sídle nebo jiném závodu (provozovně) odběratele.
7.6.    Nepřevzal-li odběratel zboží v místě dodání (prodlení s převzetím), jsme oprávněni, avšak nikoli povinni, po stanovení přiměřené dodatečné lhůty v trvání nejméně deseti dnů od celé smlouvy včetně veškerých dalších smluv odstoupit a zboží použít k jinému účelu. Jinak jsme oprávněni trvat na splnění smlouvy. Odběratel je v takovém případě vždy povinen nést náklady spojené s dodáním zboží v obvyklé výši.
7.7.    V případě nestandardních zakázek nám z provozně-technických důvodů přísluší vůči odběrateli právo dodat o 10 % více nebo méně objednaného množství.  

8. Záruka, prohlídka zboží, vytknutí vad

8.1.    Doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména potvrzení a certifikáty, předá  dodavatel odběrateli ihned po převzetí zboží, nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání zboží odběrateli.
8.2.    Práva a povinnosti stran související s uplatněním nedostatků zboží, zejména co se týká  rozdílu v jakosti, množství, ceně, popř. se řídí těmito VOP, není-li ujednáno jinak.
8.3.    Dodavatel se zavazuje prodat odběrateli zboží bez vad. Práva z vadného plnění je odběratel oprávněn uplatnit v souladu s ust. § 2099 a následujících o.z. Odběratel je povinen si zboží při převzetí co nejdříve překontrolovat.
8.4.    Zjistí-li odběratel rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře, nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit dodavateli a písemně (poštou, faxem, e-mailem) reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou odběrateli uznány. Zároveň odběratel připojí kopii dokladu o koupi zboží. Na vyžádání předloží odběratel dodavateli originál dokladu o koupi zboží. V reklamaci odběratel uvede své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Dodavatel neakceptuje reklamaci uplatněnou na dobírku na náklady dodavatele.
8.5.    Odběratel je povinen při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělit dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Odběratel není oprávněn změnit volbu bez souhlasu dodavatele, ledaže odběratel požadoval odstranit vadu, která se posléze ukáže být neodstranitelnou. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.
8.6.    Požádá-li o to odběratel, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může odběratel práva z nich uplatnit
8.7.    U vady, která představuje nepodstatné porušení Smlouvy (nezávisle na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), má odběratel nárok na její odstranění nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.  
8.8.    Dodavatel poskytuje záruku za jakost na zboží po dobu 12 měsíců, na opravy po dobu 6-ti měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží. Odběratel musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list. Oznámení o zjištěných vadách musí odběratel učinit písemně, poštou, faxem či e-mailem. V písemném vyjádření musí odběratel uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
8.9.    Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či nedodržením udaných síťových podmínek, stejně jako poškození způsobená vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
8.10.    Záruka zaniká okamžitě, pokud odběratel sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.
8.11.    V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží dodavatelem dle jeho volby opraveno nebo vyměněno za nové.
8.12.    Záruka obsahuje opravu vadného dílu nebo výměnu za nový, neobsahuje instalační náklady, servis a nepřebírá odpovědnost nebo ručení za nepřímé, zvláštní, nahodilé či následné škody jakéhokoliv druhu na defektním výrobním zařízení či provozu, včetně ušlého zisku či ztráty obchodní příležitosti.
8.13.    Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny odběratelem v případě reklamací není povoleno.
8.14.    Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci ve lhůtě 30 dnů, přičemž bude odběratele informovat o stavu reklamace na e-mailové adrese, z níž uplatnil vůči dodavateli reklamaci.
8.15.    Není-li reklamace odběratele oprávněná, má dodavatel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s vyřizováním reklamace vznikly.

9. Náhrada škody

9.1.    Veškeré nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, je-li škoda způsobena z nedbalosti. To neplatí v případě škod na zdraví.  
9.2.    Kromě toho je povinnost společnosti ARKOV, spol. s r.o. k náhradě škody omezena částkou rovnající se 100 % kupní ceny. Kupní cena představuje nejvyšší škodu, kterou společnost ARKOV, spol. s r.o. v době vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo mohla předvídat. Náhrada škody přesahující uvedené omezení je v každém případě vyloučena.
9.3.    Ustanovení o náhradě škody, obsažená v předmětných obchodních podmínkách či jinak dohodnutá, platí také tehdy, jestliže bude nárok na náhradu škody uplatněn vedle nebo namísto nároku z odpovědnosti za vady.  

10. Výhrada vlastnictví a její uplatnění

10.1.    Na veškeré námi dodávané zboží se vztahuje výhrada vlastnického práva a zboží zůstává až do úplného zaplacení ceny včetně všech případných souvisejících plateb (např. příslušenství) jakož i zúčtování případného zůstatku na běžném účtu naším vlastnictvím.
10.2.    Uplatnění výhrady vlastnictví z naší strany má zároveň za následek odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud je to výslovně uvedeno. Při odebrání zboží jsme oprávněni účtovat vzniklé dopravní a manipulační náklady. V případě zásahu třetí osoby vůči zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, - zejména při jeho zabavení či zadržení – se odběratel zavazuje poukázat na naše vlastnictví a neprodleně nás o tom písemně vyrozumět.
10.3.    Odběratel nese plnou odpovědnost za zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, zejména odpovědnost za zkázu zboží, jeho ztrátu nebo poškození.  
10.4.    Je-li odběratel oprávněn se zbožím nakládat před jeho zaplacením, je povinen až do úplného splnění svého závazku (kupní ceny) učinit výhradu vlastnictví k tomuto zboží.
10.5.    V případě zpracování, smíšení či spojení našeho zboží s jinými materiály máme výlučné právo nabýt za náhradu přiměřených nákladů vlastnické právo k takto vzniklým výrobkům.

11. Postoupení pohledávek

11.1.    V případě dodávek zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, se odběratel zavazuje postoupit nám na naši žádost za účelem zajištění splnění svých závazků až do úplného zaplacení našich pohledávek své pohledávky za třetími osobami, pokud vznikly zcizením či zpracováním našeho zboží.
11.2.    Odběratel se zavazuje naše zboží v souladu se zásadami péče řádného hospodáře pojistit a jakékoliv nároky vůči pojišťovně nám na naši žádost postoupit.
11.3.    Pohledávky vůči nám nesmějí být bez našeho výslovného písemného souhlasu postoupeny a/nebo zastaveny. V případě porušení tohoto ustanovení nám přísluší právo na paušalizovanou náhradu škody (smluvní pokutu) ve výši 150 % kupní ceny.
 11.4.    Zadržovací právo a započtení jakýchkoli nároků, které vůči nám má odběratel, je vyloučeno, ledaže by námi určitá pohledávka nebyla nijak popírána nebo by byla pravomocně zjištěna. V případě sporných vzájemných nároků nepřísluší odběrateli žádné zadržovací právo.

12. Vyšší moc

12.1.    Případy vyšší moci nás opravňují odložit provedení dodávky o dobu trvání takové překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k obnovení výroby a dále k úplnému či částečnému odstoupení od smlouvy v závislosti na následcích případů vyšší moci. Opozdí-li se dodávka na základě působení vyšší moci o více než tři měsíce, je kupující oprávněn odstoupit od té části závazku, která je tímto dotčena.
12.2.    Za případy vyšší moci se považují, aniž by se však jednalo o úplný výčet, veškeré vlivy, zejména přírodních sil, jejichž předcházení či odvrácení je mimo sféru našeho vlivu, jako například zemětřesení, zásah blesku, mráz, konfiskace, sabotáž, požár, stávka a nedostatek surovin.

13. Ochrana údajů, změna adresy, autorské právo

13.1.    Odběratel uděluje tímto svůj souhlas s tím, abychom automatizovaným způsobem uchovávali a zpracovávali při plnění této smlouvy též osobní údaje obsažené v kupní smlouvě. Zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.
13.2.    Odběratel se zavazuje oznamovat nám změny své obchodní adresy, dokud nebude předmětný závazkový vztah oboustranně zcela splněn. Odepře-li odběratel převzetí zásilky, má se zato, že zásilka byla doručena dnem, kdy odběratel její převzetí odepřel. Bude-li zásilka určená odběrateli uložena u osoby, která byla pověřena jejím doručením, má se zato, že zásilka byla doručena třetí (3.) den po jejím uložení.
13.3.    Případné vzory nebo nákresy (vyobrazení) a materiály obdobného druhu zůstávají nadále naším vlastnictvím. Odběratel nezískává žádné právo takové věci jakkoli užívat při svém podnikání či je jakkoli využívat nebo zhodnocovat, byť v jakékoliv pozměněné podobě.

14. Použití údajů k marketingovým účelům

Odběratel uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby jeho údaje byly využity k marketingovým účelům, zejména k propagaci našich výrobků, k jejich zlepšování, k jejich dalšímu vývoji a k analýzám pro naši vnitřní potřebu.

15. Souhlas s elektronickou reklamou, referenční listina

Odběratel souhlasí s tím, že od nás jakož i od našich dalších obchodních partnerů bude prostřednictvím e-mailu v přiměřeném rozsahu dostávat reklamní sdělení a informace o našich výrobcích a nabídkách. Údaje o odběrateli zůstanou přitom u nás a nebudou dále předávány. Tento souhlas může odběratel kdykoliv písemně odvolat faxem nebo prostřednictvím e-mailu.  

16. Význam nadpisů

Nadpisy v těchto všeobecných obchodních podmínkách slouží výlučně k lepšímu přehledu a  jejich členění. Nadpisy nemají žádný normativní význam. Nadpisy rovněž neslouží k omezení a/nebo rozšíření působnosti nebo k výkladu těchto obchodních podmínek.

17. Dílčí neplatnost

Pokud by měla být nebo se stát jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná, neúčinná či napadnutelná, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a je zapotřebí tato ostatní ustanovení vykládat a/nebo doplnit takovým způsobem, aby bylo možno co nejpřesněji a právně přípustným způsobem    dosáhnout zamýšlený hospodářský účel. Totéž platí také pro případ eventuálních chybějících ujednání.

18. Volba práva, příslušnost soudu

18.1.    Závazkový vztah se řídí výlučně českým právem. Použití práv jiných zemí o kupní smlouvě je výslovně vyloučeno. Smluvní strany tímto sjednávají pravomoc a příslušnost českých soudů.
18.2.    K rozhodnutí všech sporů vzniklých z těchto všeobecných obchodních podmínek, jakož i ze smluv vzniklých na jejich základě je místně příslušný výlučně ten věcně příslušný soud, v jehož obvodu se nachází naše současné sídlo.

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018

SpinnerČekejte